XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT PT-... Cho công ty TNHH Đông Tây Tây Nguyên Việt Nam

Với nguồn nước thải phát sinh từ sinh hoạt và quá trình sản xuất từ các xưởng gia công CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY TÂY NGUYÊN.
Tính chất nước thải đầu vào thể hiện qua bảng với các thông số chính như sau:

Các thông số

Đơn vị

Giá trị nhỏ nhất

Giá trị trung bình

Giá trị cực đại

pH

8.5

10.3

Nhiệt độ

0C

25

27

38

COD

mg O2/l

420

650

1400

BOD5

mg O2/l

80

180

500

TOC

mg/l

100

202

350

Tổng photpho

mg/l

26

50

80

SO4-

mg/l

750

810

1050

S2-

mg/l

<0.1

<0.1

0.18

Cl-

mg/l

400

800

1650

Với tính chất nước thải như trên, Ptech áp dụng quy trình công nghệ với hiệu quả xử lý BOD, COD ,SS…cao để áp dụng cho Quý khách hàng như sau:

Sau những tháng ngày cố gắng cuối cùng thành quả cũng đã đến với Ptech