HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM ĐẠT YÊU CẦU HACCP/ISO 22000 

Với các tiêu chí thiết kế xây dựng, lắp đặt thiết bị, bố trí dây chuyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn một cách gắt gắt gao, cụ thể:

1. Về mục tiêu cơ sở thiết kế và phương tiện

- Sự nhiểm bẩn được giảm đến mức tối thiểu

- Thiết kế, bố trí mặt bằng  cho phép dễ dàng duy tu, bảo dưỡng, làm sạch tẩy trùng, và hạn chế ở mức tối thiểu các vấn đề "nhiễm chéo" do các tác nhân bên ngoài

- Các bề mặt vật liệu thiết kế hệ thống, đặc biệt là những gì tiếp xúc với nguồn nước cung cấp phải không độc đối với mục đích sử dụng, và nơi cần phải có độ bền phù hợp, dễ duy tu bảo dưỡng và làm sạch.

- Ở nơi thích hợp, phải có sẵn các phương tiện cần thiết để kiểm soát liên tục các chỉ tiêu trong nguồn nước cấp sử dụng và các kiểm soát khác

- Có các chương trình và phương án chống sự phát triển của Vi sinh xâm phạm và khu trú

- Thiết bị phải được vận hành đúng mục đích sử dụng, thuận lợi cho việc thực hành vệ sinh tốt kể cả giám sát. Thiết bị phải bền, duy chuyển, tháo lắp để duy tu bảo dưởng, để làm sạch, tẩy trùng, giám sát thích hợp, dễ kiểm tra vi sinh gây hại.

- Hệ thống cung cấp nước sao cho luôn được đầy đủ, và có các phương tiện thích hợp để lưu trử,phâm phối nước, kiểm soát liên tục các chỉ tiêu. Nước cấp đã được quy định trong " các hướng dẫn về chất lượng" của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) hoặc đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn.

- Hệ thống phân phối nước phải luôn được tuần hoàn, đủ lưu lượng, vận tốc trong đường ống phải đáp ứng hạn chế sự phát triển của Vi Sinh, các điểm lấy nước, điểm nối phù hợp với các Quy chuẩn 2D, 6D... hạn chế các điểm chân chết " dead leg"

2. Hỉnh ảnh và quá trình thi công

Hệ thống xử lý nước cấp Mega

lắp đặt mega
ĐƯỜNG ỐNG LẮP ĐẶT Ở MEGA